ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យអន្តរជាតិ

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្លូវ​លេខ​១៩៨៤ កែង​ផ្លូវ​១០១១ សង្កាត់​ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌឫស្សី​កែវ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ 023-881623
គេហទំព័រៈ​​www.iu.edu.kh