ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

គ្រឹះ​ស្ថាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​បច្ចេក​ទេស​​វិជ្ជាជីវៈ