ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យចេនឡា

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​លេខ​៤៣ ផ្លូវ​លេខ ២៣១ ភ្នំ​ពេញ
ទូរស័ព្ទៈ023 883 269 012 535 080
អ៊ីម៉ែលៈ info@chenla-edu.org