ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យគ្រប់​គ្រង​និង​សេដ្ឋកិច្ច

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះ​លេខ​៥ ឃុំ​ព្រះ​ស្តេច ស្រុក​បាត់​ដំបង ខេត្ត​បាត់ដំបង
ទូរស័ព្ទៈ855-53 952 160, 855-17 86 83 86, 855-12 723 794
ទូរសារៈ 855-53 953 160
អ៊ីម៉ែលៈ umecambodia@gmail.com, chanthy.ume@gmail.com
គេហទំព័រៈ​​www.ume.edu.kh