ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកលវិទ្យាល័យ​ចំរើន​ពហុ​បច្ចេកវិទ្យា

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ​៨៨ ផ្លូវលេខ​៣៥០ ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទៈ023 987 795 /011 979 767 /012 979 767 /016 979 767
គេហទំព័រៈ​​ www.cup.edu.kh