ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យបញ្ញា​ជាតិ

អាស័យដ្ឋានៈ

ទូរស័ព្ទៈ(855) 12-229 823

ទូរសារៈ(855) 23-881 563

អ៊ីម៉ែលៈ chancellor@pcu.edu.kh, khmerlegalteam@ymail.com

គេហទំព័រៈ​​www.pcu.edu.kh