ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

Cambodia International Cooperation Institute

Address: N•294CD Street 182(Tep Phorn), SangKat Teok Laork3, Khan Toulkok, Phnom Penh, Cambodia.
Telephone: (855) 012 898 112 / 016 926 444 / Email: info@cici.edu.kh / Website: www.cici.edu.kh.