ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

Royal American International School (RAIS)

Building 115 , Vihear Chen Village , Sangkat Svaydangkum, Siem Reap Town, Cambodia.
Telephone : (855) 63 6666 885 / 17 65 55 69 | E-mail : info@rais.edu.kh