ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

CIA FIRST International School

CIA FIRST International School
No. 9, Street 2004, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia
Reception
Tel.:       +855 (0) 23882088
               +855 (0) 236782088
Email:   info@ciaschool.edu.kh