ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

INTERNATIONAL SCHOOL OF PHNOM PENH

INTERNATIONAL SCHOOL OF PHNOM PENH
Mr Barry Sutherland, Director
Ms Sally Relph, Business Manager
#146 Norodom Boulevard,
Phnom Penh, Cambodia
Tel: +(855) 23 213 103
Fax: +(855) 23 213 104
E-mail: ispp@ispp.edu.kh
Web: www.ispp.edu.kh
Office hours: 07:00 – 16:30 Monday to Friday