ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាលារៀន​វ៉េស្ទឡាញAddress: #119, street 122 & 253,
Sangkat Tek Laak 1, Khan Tuok Kork, Phnom Penh, Cambodia (100 Meters North of Santhormok High School and East of National Pediatric Hospital)
Tel: 023 886 887/ 015 713 123
Fax:855 - 23 886 887
E-mail:info-stm@westlineschool.org