ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​គ្រប់​គ្រង​និង​អភិវឌ្ឍន៍

អាស័យដ្ឋានៈ សង្កាត់​ផ្ទះព្រៃ​ ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់

ទូរស័ព្ទៈ052 951 519 /012 520 006