ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​ប្រាយ​ហូប

អាស័យដ្ឋានៈ ភូមិ​ធម្មយុត្តិ ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង (ជាប់​របង​វត្ត​ធម្មយុត្តិ)

ទូរស័ព្ទៈ ០២៦ ៩៨៨៧៧៧