ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​ខេម​អេដ

អាស័យដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ​៦៤ ផ្លូវ​១០៨ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ023 986 522, 023 986 960, 023 986 961, 012 618 988

អ៊ីម៉ែលៈ reception@cam-ed.com

គេហទំព័រៈ​​http://www.cam-ed.com