ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

វិទ្យា​ស្ថាន​អប់​រំ​ពាណិជ្ជ​សាស្ត្រ

អាស័យដ្ឋានៈ ៣១៥,​ ផ្លូវ​ឆាល​ដឹហ្គោល​ សង្កាត់​អូឫស្សី​២

ទូរស័ព្ទៈ ០២៣​ ៩៩០៩៨០