ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​អន្តរជាតិ​ឌូវី

សាកល​វិទ្យាល័យ​អន្តរជាតិ​ឌូវី

 អាស័យដ្ឋានៈ

ទូរស័ព្ទៈ(855) 536 373747

ទូរសារៈ

អ៊ីម៉ែលៈ info@diucambodia.org

គេហទំព័រៈ​​http://www.diucambodia.org