ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ឡាយ​ហ្វ

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ​លេខ​៤៥ ផ្លូវ​លេខ​១៩៩ សង្កាត់​ទំនប់ទឹក ខណ្ឌ​ចំការ​មន ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ(0)12-525-673

គេហទំព័រៈ​​http://lifeun.edu.kh