ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ជា​ស៊ីម​កំចាយ​មារ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម

អាស័យដ្ឋានៈ ក្រុងកំពង់ចាម

ទូរស័ព្ទៈ 012 722 788