ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សាកល​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ

អាស័យដ្ឋានៈ អគារ​លេខ​៧២ ផ្លូវ​១៩ កែង​ផ្លូវ​លេខ ១៧៨ ភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទៈ 011 906 259

ទូរសារៈ 023 986 417

អ៊ីម៉ែលៈ rufa@camnet.com.kh

គេហទំព័រ http://www.rufa.edu.kh/

Name: Prof. YOS, Chandara(MA)

Position: Dean

Mobile Phone: (855) 12 840 862 or (855) 97 918 2494

Email:   chandarayos@yahoo.com

Skype : chandarayos

Name: Prof. PEN, Sam Ol (MA)                                 

Position: Vice Dean

Mobile Phone: (855) 12 813 463 or (855) 97 882 2883

Email: pensamol@yahoo.com

Name: Prof. HANG, Rithyravuth(PhD)

Position: Vice Dean

Mobile Phone: (855) 17 789015

Name: Prof. MAO, Lena(BA)

Position: Chief Academic Office

Mobile Phone: (855) 12 619 642

Name: Prof. KEO, Dorivan(BA)

Position: Chief Administration Office

Mobile Phone: (855) 12 878 012

Email: keodorivan@gmail.com