ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ហ្វឹកហាត់​បញ្ចេញ​សំលេង​ភាសា​អង់​គ្លេស​ ១៣ មេរៀន

ការ​ហាត់​បញ្ចេញ​​សំលេង​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​តាម​ភាសា​ដើម​គឺ​រឿង​មួយ​ដែល​អ្នក​រៀន​ភាសា​អង់​គ្លេស​ទូទៅ​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន​។ ក្នុង​មេរៀន​នេះ​ អ្នក​នឹង​រៀន​អំពី​វិធី​បញ្ចេញ​សំលេង​​សំខាន់​ៗ​ទាំង​១៣​មេរៀន ដែល​ជា​គ្រឹះ​ក្នុង​ការចាប់​យក​មេរៀន​បញ្ចេញ​សំលេង​កម្រិត​ខ្ពស់​បន្ត​បន្ទាប់​ទៀត។ ក្នុង​មេរៀន​នីមួយៗ​ អ្នក​អាច​ទាញ​យក​​ឯកសារ​ជា​អក្សរ​ pdf និង​ជា​សំលេង mp3 មក​សិក្សា​ ស្តាប់​ និង​រៀន​បញ្ចេញ​សំលេង​តាម។

Unit One: TH [Ѳ], as in THINK, BATHROOM, and TEETH

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

Unit Two: TH [ð], as in THOSE, MOTHER and SOOTHE

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

Unit Three: [l] and [r], as in COLLECT, CORRECT, LAMB, and RAM

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

Unit FOUR: [i:] and [I], as in SEEN and SIN

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

Unit FIVE: [s], [∫], and [t∫]

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

Unit SIX: [v] and [w], as in Vine and Wine

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

Unit SEVEN: [dʒ] and [ʒ], as George and Zsa-Zsa

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

UNIT EIGHT: [e] and [æ], as in BET and BAT

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

UNIT NINE: The Schwa [ə]

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

UNIT TEN: Vowel + R

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

UNIT ELEVEN: [p] and [f], as in PAT and FAT

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

UNIT TWELVE: [^], [æ], [o], [e] and [a], as in tummy, Tammy, Tommy, Betty and tatami

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

UNIT THIRTEEN: [h], [hw] and [f], as in hail, whale and fail

ឯកសារ​ pdf សំលេង mp3

unit 01 pdf 158 KB
unit 02 pdf 164 KB
unit 03 pdf 140 KB
unit 04 pdf 142 KB
unit 05 pdf 152 KB
unit 06 pdf 127 KB
unit 07 pdf 132 KB
unit 08 pdf 168 KB
unit 09 pdf 90 KB
unit 10 pdf 157 KB
unit 11 pdf 145 KB
unit 12 pdf 160 KB
unit 13 pdf 145 KB