ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មនុស្ស​១០​ប្រភេទ​ដែល​ត្រូវគេមើល​ងាយ

(១) មនុស្ស​ស្រីម៉េម៉ាយ

(២) មនុស្ស​ពិការ

(៣) មនុស្ស​គ្មាន​ញាតិមិត្ត

(៤) មនុស្ស​មាន​បំណុល​ច្រើន

(៥)​ មនុស្ស​ឈឺ​ច្រើន

(៦) មនុស្ស​មាន​មិត្ត​អាក្រក់

(៧) មនុស្ស​អស់​ទ្រព្យ

(៨) មនុស្ស​ខ្សត់​ចំណី​អាហរ

(៩) មនុស្ស​ទំនេរ​ការ

(១០) មនុស្ស​ជរា

ពុទ្ធោវាទ ស្រង់​ចេញ​ពី​​សៀវភៅ​ប្រជុំ​វប្បធម៌ខ្មែរ

វាយ​អត្ថបទ​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com