ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សុភមង្គលកើត​ឡើង

សុភមង្គល​​កើត​ឡើង​​ នៅពេល​គេ​ព្រម​ទទួល​ស្គាល់​ថា​​ រឿង​ខ្លះ​គេ​អាច​គ្រប់​គ្រង​បាន​  រឿង​ខ្លះ​ទៀត​គេ​មិន​អាច​គ្រប់​គ្រង​បាន​ទេ។ Epictetus