ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ដើរ​ម្នាក់​ឯង​ ដើរ​បាន​លឿន​

ដើរ​ម្នាក់​ឯង​ ដើរ​បាន​លឿន​

ដើរ​មាន​គ្នា ដើរ​បាន​ឆ្ងាយ

សុភាសិត​អាហ្រ្វិច