ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ប្រភព​បញ្ញា​៤១.​ សុៈ​ ស្តាប់

២. ចិៈ​ គិត

៣. បុៈ​ សួរ

៤. លិៈ​ កត់

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី​ សៀវភៅ​ប្រជុំ​វប្បធម៌

វាយ​អត្ថបទ​ឡើង​វិញ​ដោយ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com