ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

រូប​ភាព​ធ្វើ​ឲ្យ​ឈឺក្បាល

សំលឹងមើល​រូបភាព​នេះ​អ្នក​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ថា​ឈឺ​ក្បាល។ ក្រឡេក​មួយ​ភ្លែត​អ្នក​មើលឃើញ​ដូច​ជា​រូបភាព​ឆ្អឹង​កង​ខ្នង លុះ​មើល​យូរ​ទើប​ឃើញ​ថា​វា​ជា​រង្វង់​មូល។ ព័ត៌មាន​ដែល​បញ្ជូន​ទៅ​ខួរ​ក្បាល​មាន​សភាព​ប្រទាំង​ប្រទឹស​គ្នា ម្តង​ជា​ឆ្អឹង​កង​ខ្នង ម្តង​ជា​រង្វង់​មូល។ លទ្ធផល​ចុង​ក្រោយ​គឺ​សម្រេច​ថា​ជា​ឆ្អឹង​កង​ខ្នង ។

រូប ​ភាព​នេះ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​វិទ្យាសាស្ត្រ​យក​មក​សិក្សា​អំពី​ដំណើរការ​របស់​ ខួរ​ក្បាល។ ជួនកាល​ប្រព័ន្ធ​ចក្ខុវិញ្ញាណ​របស់​មនុស្ស​ក៏​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ខុស​ទៅ​ខួរ​ ក្បាលដែរ។

ប្រែសម្រួល​រៀប​រៀង​ដោយ​ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com