ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មេរៀន​វីដេអូ​ ហាត់​បញ្ចេញ​សំលេង​ភាសា​អង់គ្លេស​

មេរៀន​ទាំង​មូល​មាន ១៥ សំលេង​។ សូម​សិក្សា​ស្វែង​យល់​ពី​របៀប​បញ្ចេញ​សំលេង​តាម​រយៈ​មេរៀន​នីមួយ​ៗ​ដូច​ខាង​ក្រោម។