ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

របៀប​ដាក់​ password លើ​ folder ដោយ​ប្រើ​ Winra

មេរៀននេះ​លោក​អ្នក​នឹង​បាន​សិក្សា​អំពី​របៀប​ដាក់​ password លើ​ folder ដោយ​ប្រើ​ Winra ។ មេរៀន​នេះ​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​លោក ពៅ ខុន។