ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

កុំ​ជឿ​១០​យ៉ាង

កុំ​ដាក់​ជំនឿ​ដោយ​ប្រាស​ចាក​ហេតុផល
១. កុំ​ជឿ​ដោយ​ឮតៗគ្នា
២. កុំ​ជឿ​តាម​ល្បី​ល្បាញ
៣. កុំ​ជឿដំណឹង​ពីមាត់​មួយ​ទៅ​មាត់​មួយ
៤. កុំ​ជឿ​ដោយ​ផ្អែក​តាម​តម្រា​ក្បួន​ខ្នាត
៥. កុំ​ជឿ​ដោយ​គូស​ដៅ​ខ្លួន​ឯង
៦. កុំ​ជឿ​ដោយ​គ្នាន​គ្នេ​គិត​ប៉ាន់​ស្មាន
៧. កុំ​ជឿ​ដោយ​ត្រិះ​រិះ​គយ​គន់​តាម​អាការៈ​ប្រហាក់​ប្រហែល
៨. កុំ​ជឿ​ដោយ​សំអាង​ថា​សម​ឬ​ស្រប​តាម​គំហើញ
៩. កុំ​ជឿ​ដោយ​អាង​ឬ​ឃើញ​ថា​អ្នក​ឲ្យ​យោបល់​ធ្លាប់​មាន​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​គួរ​ជឿ​ជាក់
១០. កុំ​ជឿ​ដោយ​សារ​អ្ន​ក​នោះ​ជា​គ្រូ​របស់​ខ្លួន។
ពុទ្ធោវាទ
គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com