ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ទី​កន្លែង​ដ៏សម​ស្រប​បំផុត​សម្រាប់​អង្គុយ​រៀន

កន្លែង​សិក្សា​ដែល​ផ្តល់​នូវ​ផាសុកភាព​និង​អំណោយ​ផល​ដល់​ការសិក្សា​របស់​សិស្ស​និស្សិត​ មាន​តែ​ពីរ​កន្លែង​ទេ​ដែល​សម​ស្រប​បំផុត គឺ

១. បណ្ណល័យ៖ ស្ងប់​ស្ងាត់​និង​សំបូរ​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ

២. ថ្នាក់​រៀន៖ សិស្ស​និស្សិត​អាច​ណាត់​ជួប​គ្នា​សិក្សា ឬ​មក​សិក្សា​តែ​ម្នាក់​ឯង​ក៏​បាន។

កន្លែង​ទាំង​ពីរ​បង្កលក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​សិស្ស​និស្សិត​សិក្សា ​ស្រូប​ទាញ​យក​បាន​នូវ​ចំណេះ​អតិបរមា។

រៀប​រៀង​ដោយ​គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com