ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ដើម្បី​ក្លាយ​ជា​អ្នក​សរសេរ​ភាសា​អង់គ្លេស​ដ៏​ចំណាន

១. សិក្សា​វេយ្យាករណ៍​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

២. រៀន​ជាមួយ​គ្រូ​ល្អ

៣. ចង​ចាំ​ប្រយោគ​ និង​សំនួន​​វោហារ​សំខាន់​​ៗ​បាន​ច្រើន

៤. អាន​ឲ្យ​បាន​ច្រើន

៥. ឧស្សាហ៍​រៀន​សរសេរ

៦. ចង​ចាំង​ពាក្យ​បាន​ច្រើន

​រៀបរៀងដោយ គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com