ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ការ​ធ្វើ​ម៉ាឃេធីង​តាម​វីដេអូ

If a photo’s worth a thousand words, then how much more valuable is the video? That’s the basis of video marketing, a forward-facing marketing strategy that integrates engaging video into your marketing campaigns.


Reveres Academy joins hand with the Cambodia Chamber of Commerce (CCC) would like to invite you or interested colleagues to the Reveres Academy webinar below.
✅Topic: VIDEO MARKETING 101
✅Date: Friday, October 09, 2020
Time: 10:00 a.m. – 11:30 a.m. (Cambodia Time)
✅Speakers: Mr. Yancong Cai (Social Media Marketing · Marketing Consulting · Content Strategy · Advertising · Brand Marketing)
✅Moderator: Nai Kheng Wah (Business Development, Reveres)