ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

អាជីព​ជាអ្នក​សរសេរ​កម្មវិធី (software programmer)

វីដេអូ​ស្តីពី​អាជីព​ជា​អ្នក​សរសេរ​កម្មវិធី ដែល​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​​អង្គការ​មូលនិធិ​អាស៊ី​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា។