ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សិក្សា​​លេខ​និង​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ភាសា​អង់​គ្លេសនៅ​ក្នុង​ភាសា​អង់​គ្លេស​​កាលណា​ចំនួន​ធំ​​ចាប់​ពី​ខ្ទង់​ពាន់​ឡើង​ គេ​ត្រូវ​កាត់​ខ្ទង់​ដោយ​ប្រើ​សញ្ញា " , "​ រៀង​រាល់​បី​ខ្ទង់​ម្តង​។ គេ​ប្រើ​សញ្ញា " - " នៅ​ចន្លោះ​កណ្តាល​ពាក្យ​ twenty-one ឬ​ thirty-two គេ​មិន​អាច​សរសេរ twenty one ឬ​ thirty two បាន​ទេ។ ចំនួន​ចាប់​ពី​ 100 ឡើង​ទៅ​ គេ​ត្រូវ​ប្រើ​ពាក្យ​ "and" នៅ​ចន្លោះ​កណ្តាល ឧទាហរណ៍ one hundred and one (101)។ ចំណាំ​៖ គេ​សរសេរ two hundred មិន​មែន​ two hundred ទេ។

លំហាត់​អនុវត្តន៍​៖

ចូរ​កែ​ពាក្យ​ខាង​ក្រោម​ឲ្យ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​
ឧទាហរណ៍​ twenty one  កែ​ទៅ​ជា twenty-one
two hundreds
three hundred forty
32600
two thousand three hundred fifty
sixty five
forty nine

រៀប​រៀង​ដោយ​គេហទំព័រ​សាលារៀន salarean.com