ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ប្រាក់​មិន​មែន​ជា​ឧបសគ្គ

ខ្វះ​ប្រាក់​មិន​មែន​ជា​ឧបសគ្គ​ទេ ខ្វះ​គំនិត​ទើប​ជា​ឧបសគ្គ។ Ken Hakuta