ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ប្រាក់​កើត​ចេញ​ពី​គំនិត

ប្រាក់​មិន​បាន​បង្កើត​គំនិត​​ទេ គំនិត​ទើប​ជា​អ្នក​បង្កើត​ប្រាក់​។ William Cameron