ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ស្នេហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ពេល​វេលា​ដើរ​ទៅ​មុខ

ស្នេហា​ធ្វើ​ឲ្យ​ពេល​វេលា​ដើរ​ទៅមុខ
ពេលវេលា​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំណង​ស្នេហា​ទន់​ខ្សោយ​
សុភាសិត​បារាំង​