ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិនហ៊ាន​ប្រថុយ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ហ៊ាន​ប្រថុយ​ធ្វើ​រឿង​អស្ចារ្យ​លើស​ពី​ធម្មតា​ទេ អ្នកបាន​ត្រឹមតែ​ជា​មនុស្ស​ធម្មតា​ៗ​រហូត។ Jim Rohn