ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

កាន់​តែ​ចេះ​កាន់​តែ​ឆ្ងល់​

ចំណេះ​កាន់​តែ​ខ្ពស់​ ចម្ងល់​កាន់​តែ​ច្រើន។ ​ Charles Morgan