ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មនុស្ស​ដែល​សម្បូរ​យោបល់​ល្អៗ​

មនុស្ស​ដែល​សម្បូរ​យោបល់​ល្អ​ៗ ច្រើន​តែ​ជា​មនុស្ស​ដែល​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​បញ្ហា​លំបាកៗ ។