ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

កិច្ចការ​ថ្ងៃ​នេះ​កុំ​ទុក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក

កិច្ចការ​ថ្ងៃ​នេះ​ កុំ​ទុក​ដល់​ថ្ងៃ​ស្អែក ព្រោះ​មិន​ទៀង​ថា​មាន​ស្អែកទេ។