ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

បាត់​បង់​ឱកាស​ដោយ​មិន​ព្រម​សាក​ល្បង

មិន​ព្រម​សាក​ល្បង​មានន័យ​ថា​បាត់​បង់​ឱកាស​ ១០០%។