ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

មនុស្ស​គ្មាន​ប្រាក់

មនុស្ស​គ្មាន​ប្រាក់ ប្រៀបបាន​នឹង ខ្លា​ឥត​ចង្កូម ។ សុភាសិត​បារាំង