ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

គ្មាន​មិត្ត​ភាព​ពិត​ប្រាកដ​ទេ​រវាង​មនុស្ស​និង​មនុស្ស​ស្រី

រវាង​មនុស្ស​ប្រុស​និង​មនុស្ស​ស្រី​ គ្មាន​មិត្ត​ភាព​ទេ​ មាន​តែ​ស្នេហា​ តណ្ហា និងអមិត្ត​។ Oscar Wilde