ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ជន​ដែល​វង្វេង​ផ្លូវ​សាលា​

ជន​ដែល​វង្វេង​ផ្លូវ​សាលា​  រមែង​វង្វេង​ផ្លូវ​ក្នុង​ឆាក​ជីវិត​។ សុភាសិត​អាឡឺ​ម៉ង់​