ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

កុហក​កើត​មក​ពី​ខ្លាច

ខ្ញុំ​មិន​ដែល​កុហក​ឡើយ​ព្រោះ​ខ្ញុំ​មិន​ខ្លាច​គេ មនុស្ស​ម្នាក់​ពោល​ពាក្យ​កុហក​គឺ​ដោយសារ​តែ​ខ្លាច​គេ​។ John Gotti