ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ក្រោក​ឈរ​ជានិច្ច

ដួល​ប្រាំពីរ​ដង​ ក្រោក​ឈរ​ប្រាំបី​ដង​
សុភាសិត​ជប៉ុន