ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

រៀន​-ពិចារណា

រៀន​ដោយ​មិនបាន​ពិចារណា​គឺ​ជា​រឿង​ឥត​ប្រយោជន៍
ពិចារណា​ដោយ​មិន​បាន​រៀន​គឺ​ជា​រឿង​គ្រោះថ្នាក់​
ខុង​ជឺ​