ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

សេចក្តី​ព្រួយ​បារម្ភ​មិន​អាច​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​បាន​

សេចក្តី​ព្រួយ​បារម្ភ​មិន​អាច​​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​អនាគត​បាន​ទេ ប៉ុន្តែ​បែរ​ជា​បំផ្លាញ​សេចក្តី​ស្ងប់​សុខ​នា​បច្ចុប្បន្ន​ទៅ​វិញ​​។