ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

ផ្ញើសារ​ទៅ​មេឃ

មេឃ​អើយអើយ​មេឃ    កុំ​ភ្លៀង​ខ្លាំង​ពេក​    អាណិត​អ្នក​ក្រុង​  

ភ្លៀង​ពីរ​បី​ម៉ោង​    ប្រហោង​ពោះ​ធ្លុង   អាសូរ​អ្នក​ក្រុង​

ហែល​ទឹក​ទៅ​ផ្ទះ​។

មេឃ​អើយ​អើយ​មេឃ  កុំភ្លៀង​ខ្លាំង​ពេក   លិច​ផ្លូវ​​លូ​ស្ទះ  

ប្រយ័ត្ន​គេ​ស្អប់​   គេ​លែង​សំពះ   អ្នក​ក្រុង​​លិច​ផ្ទះ​

នាំ​គ្នា​ស្អប់​​មេឃ៕