ព្យាយាម​គង់​បាន​សម្រេច
សាមគ្គី​ជា​កម្លាំង
ចេះ​ដប់​មិន​ស្មើ​ប្រសប់​មួយ
ចំណេះ​ជា​អាហារ​ ប្រាជ្ញា​ជា​អាវុធ

តោក​យ៉ាក​​ក្នុង​ក្តី​ស្ងប់​

រស់​នៅតោក​យ៉ា​ក​ក្នុង​ក្តីស្ងប់​ប្រសើរ​ជាង​រស់នៅ​ហ៊ឺហា​ក្នុង​ក្តី​តក់ស្លុត​។ AESOP